Importanța primirii Sfintei Împărtășanii după Sfinții Părinți

    Sfântul Vasile cel Mare (+379): „Ca să se învrednicească omul de viaţa veşnică, trebuie să se împărtăşească cu Trupul şi cu Sângele lui Hristos.” (Sfântul Vasile cel Mare, Regula morală 21).  „Este de trebuință celui ce s-a renăscut prin Botez să se hrănească cu împărtăşirea Sfintelor Taine.” ( Sf. Vasile cel Mare, Despre Botez I,3).  

   „Este bine şi de folos a se împărtăşi omul în fiecare zi cu Trupul şi Sângele lui Hristos, căci însuşi Domnul o spune: Cine mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu are viaţă veşnică"(Ioan 6,54). Fără îndoială, împărtăşindu-se omul des cu Viaţa, trăieşte mai deplin viaţa cu toate puterile şi simţirile sale trupeşti şi sufleteşti." (Sfântul Vasile cel Mare, Epistola 93).

    Sfântul Efrem Sirul (+373): „Să ne îndeletnicim, fraţilor, cu liniştea, cu postul, cu rugăciunea, cu lacrimile, la sfintele slujbe cu lucrul mâinilor, la convorbirea cu Sfinţii Părinţi, în ascultarea adevărului, în auzirea Sfintelor Scripturi, ca să nu se înţelenească mintea noastră şi să crească mărăcinii gândurilor rele, dar mai ales să ne facem pe noi înşine vrednici de împărtăşirea cu Preacuratele şi Dumnezeieştile Taine, ca să se cureţe sufletul de gândurile necredinţei şi ale necurăţiei şi ca să locuiască întru noi Domnul şi să ne izbăvească de vicleanul diavol".

   Sfântul Grigorie Teologul (+390): „Sfântul şi Preacuratul Trup al Domnului nostru, când este bine primit, celor ce se luptă le este armă, celor ce se îndepărtează de Dumnezeu întoarcere, pe cei bolnavi îi întăreşte, pe cei sănătoşi îi bucură, bolile le vindecă, sănătatea o ocroteşte. Prin Sfânta Împărtăşanie, mai lesne ne îndreptăm, suntem mai îndelung răbdători în dureri şi suferinţe, cu mai multă căldură în dragoste, mai pătrunzători în cunoaştere, mai grabnici la slujire, mai iuţi şi mai grabnici la lucrarea darurilor”.

   Sfântul Ierarh Chiril al Alexandriei (+444): „Prin Sfânta Împărtășanie ne curăţim de toată necurăţia sufletească şi căpătăm osârdie şi căldură pentru cele bune. Preacinstitul Sânge al lui Hristos nu numai că ne slobozeşte de toată stricăciunea, ci ne curăţeşte şi de toată necurăţia, care se ascunde în sufletul nostru şi nu ne lasă să ne răcim cu lenevirea, ci ne face calzi şi fierbinţi cu duhul.” (Sf. Chiril al Alexandriei, Închinarea în duh și adevăr.) 

„Împărtăşeşte-te cu Sfânta Cuminecătură crezând că ne eliberează nu numai de moarte, ci şi de toată boala pe care o avem. Fiindcă atunci când Hristos locuieşte în noi, prin deasa Sfântă Împărtăşanie, adoarme şi vestejeşte războiul cel sălbatec al trupului şi aprinde evlavia cea către Dumnezeu, iar patimile le omoară”. (Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Ioan IV,2)

    Sfântul Nicolae Cabasila (+1390): „Săvârșirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor de pâine și vin în dumnezeiescul Trup și Sânge, iar ca scop, sfințirea credincioșilor, care, prin acestea, dobândesc iertarea păcatelor și moștenirea împărăției cerurilor. " (Tâlcuirea Sfintei Liturghii, cap. 1).                                                  

   Sfântul Simeon al Tesalonicului(+1429): "Dumnezeieasca Liturghie este o lucrare sfântă pentru pregătirea Preasfântului Trup si Sânge a lui Hristos, ca să fie dat spre împărtăşire tuturor credincioşilor. Acesta este întregul scop şi rostul Liturghiei: împărtăşirea credincioşilor (…) Sfârșitul oricărei celebrări și pecetea oricărei Taine dumnezeiești este Sfânta Cuminecare” (Dialog, cap.282)

   Sfântul Nicodim Aghioritul(+1809): „Înainte de împărtăşire, omul trebuie să facă cuvenita pregătire, adică se spovedeşte, îşi înfrânge inima, se îndreptează, se umileşte, este atent la sine, se păzeşte pe cât este cu putinţă de gândurile pătimaşe şi toată răutatea. De asemenea, se înfrânează, se roagă, priveghează, se face mai evlavios şi se străduieşte la toată fapta bună gândindu-se ce Împărat înfricoşat are să primească întru sine”.

   „Astfel, iubitule, dacă doreşti să aprinzi în suflet dumezeiescul dor şi să dobândeşti dragostea pentru Hristos şi cu aceasta să dobândeşti şi pe toate celelalte virtuţi, mergi des la Sfânta Împărtăşanie ca să dobândeşti ceea ce doreşti. Pentru că este cu neputinţă ca să nu iubească cineva pe Hristos, când se împărtăşeşte des cu Sfântul Său Trup şi Sânge şi să nu fie iubit de Hristos.”

   „Pentru că prin deasa Sfântă Împărtăşanie, în această viaţă, vom fi păziţi de cursele şi vicleşugurile diavolului, iar când va sosi sfârșitul vieții pământești,  sufletul nostru să zboare ca o pasăre în libertate şi bucurie la ceruri, fără nici o împiedicare din partea duhurilor celor din văzduh.”

   „Şi deşi spovedania şi facerea canonului pot ierta păcatele, totuşi este necesară Sfânta Împărtăşanie pentru iertarea păcatelor. Deoarece aşa cum la o rană infectată se scot mai întâi viermii, apoi se taie părţile cele putrede şi se pune alifie pentru tămăduire, căci dacă o lasă revine din nou la starea dintâi; tot aşa este şi cu păcatul: spovedania scoate viermii, împlinirea canonului taie cele putrede, apoi Sfânta Împărtăşanie este ca o alifie, care tămăduiește (Matei 12,45). Pentru că dacă nu va lua Sfânta Împărtăşanie, bietul păcătos vine iarăşi la starea dintâi şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia, mai rele ca cele dintâi.”


   „Aşa cum este necesară respiraţia neîncetată pentru a trăi şi hrana continuă pentru viața trupească a omului, tot aşa şi Sfânta Împărtășanie continuă este necesară pentru viaţa sufletului şi pentru susţinerea fiinţei lui.”

 

Sfântul Nicodim Aghioritul - Neofit Kavsokalivitul, Carte foarte folositoare de suflet despre Deasa împărtășire cu preacuratele lui Hristos Taine, Editura Reîntregirea, Alba Iuia, 2001, p.40-56.

Căutare

Instagram

  5 X 1000

  Reportaje EORI

  Catedrala Neamului

  construimcatedrala.ro

  Tinerii ortodocși

  Nepsis

  Vă Recomandăm

  Numărul total de vizitatori

  10608229